SHIVOL

Minol SHIVOL е текстилен лубрикант со кородирачки и оксидирачки инхибитори. Прикладен за употреба за повеќе текстилни машини, игли од плетачки и везачки машини, и додатоци од закопчувачки машини. Во додаток, може да се употребува со сите делови кои побаруваат ниско вискозни лубриканти, хидраулични системи и лагери.

Типови на SHIVOL:

  • SHIVOL – 15
  • SHIVOL – 18
  • SHIVOL – 22